Svalerne foretrækker økologiske marker

Brugen af kemiske sprøjtegifte er med til at tynde ud i bestanden af svaler, lærker og viber. Derfor er der markant flere fugle på økologiske landbrug. Foto: Pixabay

Også viber og lærker påvirkes af de kemiske sprøjtegifte.

ØKOLOGI – Der er langt flere fugle på økologiske marker end på marker, der bliver sprøjtet med kemiske bekæmpelsesmidler.

Antallet af sanglærker er halveret på konventionelle landbrug i forhold til de økologiske brug. Antallet af viber og landsvaler er mere end halveret.

Langt flere gulspurve
Også gulspurven er påvirket, idet de økologiske landbrug har mere end 30 procent flere af de kendte sangfugl end det øvrige landbrug.

Oplysningerne stammer fra en undersøgelse, Miljøstyrelsen gennemførte i perioden fra 1984 til 1987. I undersøgelsen blev 31 større økologiske landbrug sammenlignet med gårde, der lignede dem i både afgrødevalg og omgivelser.

Undersøgelsen viste forskel ved 39 fuglearter. Forskellene var tydeligst blandt de fugle, der er mest almindelige på landbrugsjord. Kun tre ud af de 39 arter var mere udbredte ved konventionel drift.

Formindsket fødegrundlag
Blandt landbrugene i det konventionelle landbrug var der også forskelle. På marker, hvor der blev foretaget hyppig sprøjtning med store mængder pesticider, var der færre fugle end på marker, hvor sprøjtningen var mere behersket.

Undersøgelsen stammer overens med en række årlige tællinger, som Dansk Ornitologisk Forening foretager. Tællingerne viser, at de typiske fugle i landbruget er faldet stødt siden 1976. I samme periode er der sket en kraftig stigning i brugen af pesticider.

Ligeledes har Miljøstyrelsen foretaget undersøgelser, som viser, at sprøjtemidlerne formindsker fuglene fødegrundlag.