Lea Wermelin stopper jagten på fire truede fuglearter

Taffelanden er globalt truet og en de tre andearter, der burde være fredet inden den 31.01.2019, dersom Danmark havde levet op til FNs Verdensmål. Nu stopper miljøminister Lea Wermelin omsider jagten. Foto: Susanne Knudsen

Artikel efter artikel har Søren Wium-Andersen skrevet her på Jordbrug.dk for at få miljøministeren til at indstille jagten på de tre globalt truede fuglearter: taffeland, havlit og fløjlsand. Nu sker det. Miljøminister Lea Wermelin meddeler her til morgen, at hun nu stopper jagten. Også tyrkerduen friholdes fra jagt i Danmark.

NATUR – Fremover vil fire fuglearter kun være at finde i kikkerter og ikke i sigtekorn herhjemme. Miljøminister Lea Wermelin har besluttet at tilføje arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue til listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Forskere fra Aarhus Universitet har lavet faglige vurderinger af, hvordan jagten påvirker fuglearterne. Det er på den baggrund, at Vildtforvaltningsrådet, som blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, har anbefalet at friholde de fire fuglearter fra jagt.

– Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt, og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen. I forbindelse med natur- og biodiversitetspakken kommer vi til at se nærmere på vores rødlistede arter i det hele taget, og hvordan vi beskytter dem bedre end i dag, siger miljøminister Lea Wermelin.

Tre af de friholdte arter er trækfuglene taffeland, havlit og fløjlsand. Disse er beskyttet internationalt og regnes desuden for truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø.

Herudover friholdes arten tyrkerdue fra jagt. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden vurderes til at være i tilbagegang herhjemme. 

LÆS OGSÅ: Nye ministre bør stoppe jagt på truede fugle

Partier: Vi skal passe på de truede arter

– Det er godt, at vi nu friholder fire fuglearter fra jagt, og at Vildtforvaltningsrådet er enige. Men samtidig ser vi fra SF’s side frem til flere snakke med ministeren om at friholde yderligere truede og rødlistede arter fra jagt i Danmark, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– Naturkrisen skal bekæmpes, og vi skal passe særligt godt på de truede arter. I Enhedslisten har vi arbejdet for, at der ikke drives jagt på truede arter. Nu er vi kommet et skridt på vejen. Det er vi meget glade for, siger Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

– Vi skal være vores internationale ansvar voksent, når det kommer til vores natur. Det er godt, vi nu tager det alvorligt og friholder internationalt beskyttede trækfugle fra jagt. Men vi er ikke færdige med at se på jagtforvaltningen i Danmark, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

– Vores klode og de arter, vi deler den med, er under et voldsomt pres. Derfor skal vi ikke presse truede arter yderligere ved at drive jagt på dem. Med beslutningen i dag går det i en bedre retning for jagten i Danmark, men vi er langt fra i mål, siger Alternativets miljøordfører Susanne Zimmer.

– I Danmark har vi en lang og vigtig tradition for jagt. Men vi skal sørge for, at den sker på en forsvarlig måde. Her glæder jeg mig over, at både jægere, grønne organisationer og resten af Vildtforvaltningsrådet er blevet enige om en god løsning, siger Socialdemokratiers miljøordfører Mette Gjerskov.

Tilfredshed hos Vildtforvaltningsrådet

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, ser med stor tilfredshed på, at han på rådets vegne kan sende en enig indstilling om jagttider til miljøministeren. 
 
– Det er vigtigt, at vi løbende vurderer, hvilke dyr vi kan forsvare jagt på og hvornår. Her er jeg godt tilfreds med, at vi nu har genbesøgt jagttiderne for en række sårbare arter og er nået til enighed. Samtidig er jeg glad for det klare ønske i rådet om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene, siger formand Jan Eriksen.

Allerede om to år tages arternes jagtstatus igen op til vurdering, når der kommer en ny jagttidsrevision.

De nye jagtregler forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 og dermed før efteråret, hvor jagttiden for de nu friholdte arter normalt begynder.