Wermelin: Det skal være slut med at sprøjte og pløje naturarealer

Lea Wermelin: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer. Foto: Keld Navntoft

Regeringen er klar til at genindføre og udvide forbuddet mod at sprøjte, bruge gødning og at pløje på beskyttede naturarealer. Det skal sikre bedre levesteder for insekter, vilde dyr og planter.

NATUR – Fugle, padder og insekter, der holder til på beskyttede engarealer, kan snart se frem til endnu bedre levesteder. Miljøminister Lea Wermelin har netop sendt et nyt lovforslag i høring, hvor hun vil have det forbudt at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturarealer. 

– Fremover skal det være slut med at sprøjte og bruge gødning på ca. 37.000 hektar beskyttede naturarealer til gavn for fugle og insekter. Vores natur er i krise, blandt andet fordi levesteder for en lang række arter er pressede. Med forbuddet her gør vi en konkret forskel for den beskyttede natur, siger miljøminister Lea Wermelin. 

SR-regeringen indførte i 2015 et forbud mod at sprøjte og at gøde § 3-beskyttede arealer som en del af Naturplan Danmark. I 2016 ophævede den daværende V-regering loven, før den trådte i kraft. 

Som noget nyt lægger regeringen op til, at forbuddet denne gang omfatter alle § 3-beskyttede arealer, så naturen også tilgodeses på de økologiske græsningsarealer. 

Farvel til pløjning og såning
I lovforslaget lægger miljøministeren også op til, at man fremover ikke længere skal kunne omlægge jord, som i dag er § 3-beskyttet. Konkret betyder det blandt andet, at § 3-beskyttede arealer ikke længere må pløjes, og at der ikke længere må sås for eksempel kulturgræs og kløver på arealerne. Det vil give arealerne bedre mulighed for at udvikle en bedre naturtilstand. 

Forslaget er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, hvor det fremgår, at mulighederne for et forbud mod sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede arealer skal undersøges.

– Ud over at vi genindfører et vigtigt element i beskyttelse af naturarealerne, udvider vi også beskyttelsen, så man ikke længere må pløje og så på de beskyttede arealer. Vi har kæmpet for at fastholde forbuddet. Nu topper vi det, så det gælder alle § 3-områder og beskytter naturen endnu bedre, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Lovforslaget sendes i seks ugers offentlig høring fredag den 20. december 2019 og ventes fremsat i Folketinget ultimo marts 2020. 

FAKTA om naturbeskyttelsesloven

  • Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for natur-arealer som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.
  • Der findes ca. 375.000 § 3-beskyttede arealer (eksklusiv søer). 
  • Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 ha ferske enge og strandenge, der i dag har en lovlig drift med sprøjtning, gødskning og/eller omlægning
  • Den generelle beskyttelse af naturtyperne er et væsentligt instrument til at beskytte naturområderne som levesteder for de vilde dyr, planter og svampe.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet