Sprøjteforbud skal beskytte fugle og insekter på 37.000 hektar

Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for naturområder som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser. På engarealer må kvæg og andre dyr fortsat græsse. Foto: Colourbox

Et areal på størrelse med Mors vil med et nyt lovforslag blive beskyttet mod giftsprøjtning og jordbearbejdning og dermed give mere plads til fugle og insekter.

NATUR – Mange af Danmarks fugle, insekter, padder og vilde blomster er i tilbagegang og mangler plads og levesteder. Derfor vil regeringen med et nyt lovforslag sikre, at der ikke længere sprøjtes, gødes og pløjes på en række engområder med et samlet areal på 37.000 hektar.

Forslaget skal give plads og ro til, at alt fra sommerfugle til sanglærker kan brede sig i de våde enge, som findes i Danmarks ådale og ved kysterne, oplyser miljøminister Lea Wermelin.

– Vi står i en naturkrise, hvor arter uddør hurtigere, end det er set før i menneskets historie. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor skal det nu være slut med at sprøjte og pløje vores beskyttede naturområder. Forbuddet vil være godt nyt for vilde blomster, græshopper, sangfugle og mange andre arter, som i dag er i tilbagegang, siger miljøministeren.

Forbuddet vil gælde for de såkaldte § 3-beskyttede arealer. Det er naturområder, der har en særlig naturværdi og derfor er omfattet af naturbeskyttelsesloven. En stor del af arealerne er i forvejen beskyttet mod sprøjtning, gødning og pløjning. Men på 37.000 hektar – eller hvad der svarer til arealet af Mors – har man indtil nu kunnet fortsætte med landbrugsdrift af de ellers beskyttede enge.

– Engene er beskyttet, fordi de har en særlig naturværdi. Derfor giver det ikke mening, at vi fortsat tillader, at der sprøjtes og pløjes på dem. Skal vi bremse tilbagegangen i vores natur, skal vi give dyr og planter mere plads. Her tager vi nu et vigtigt skridt ved at styrke naturbeskyttelsen, så en række enge fremover kan blive til vigtige levesteder for fugle, insekter og planter, siger miljøministeren.

Eva Kjer og Esben Lunde ophævede sprøjteforbud

Partierne i den grønne fløj fra Enhedslisten til de radikale støtter forslaget.

I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering. Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering med Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen i spidsen for Miljø- og Fødevareministeriet og nåede derfor ikke at træde i kraft. 

– Vores natur er i krise, fordi der mangler plads og levesteder. At man i dag kan sprøjte og pløje natur, som egentlig skulle være beskyttet, kan vi simpelthen ikke tillade. I SF er vi derfor glade for, at vi nu endelig får reel beskyttelse af områderne til gavn for dyr og planter, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– Det hører ganske enkelt ikke hjemme, at vi sprøjter, pløjer og spreder gødning på beskyttede områder, der burde være hjem for fugle og insekter. Vi står i en naturkrise med kæmpe problemer for biodiversiteten. Derfor er det godt, at vi nu aktivt beslutter at passe langt bedre på vores værdifulde natur, siger Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

– Jeg er glad for, at vi nu kan genindføre det forbud, som vi gennemførte i 2015, men som den efterfølgende regering ophævede. Samtidig er jeg glad for, at vi i dag har et forslag, der er endnu mere ambitiøst, så vi nu også forbyder pløjning på de beskyttede områder. Efter fire års ventetid kan vi endelig give vores vigtige natur den beskyttelse, som den fortjener, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

– Vores klode er under et kæmpe pres, og arter i tusindvis forsvinder. Vi skal passe bedre på vores natur, både globalt og herhjemme. Her kommer forbuddet til at gøre en konkret forskel, så vi sikrer, at alt fra græshopper til sangfugle får bedre vilkår på vores beskyttede enge, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

– I dag er en god dag for de vilde blomster, insekter og fugle, som lever på vores enge. Alt for mange af vores arter er desværre i tilbagegang. Derfor er jeg glad for, at vi nu forbyder, at der sprøjtes, pløjes og gødes på et areal på størrelse med Mors. Det er godt nyt for de arter og den natur, som vi skal have på fode igen, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov. 

I forhold til forbuddet fra 2015 er det nuværende forslag udvidet, så det også gælder økologiske arealer, og så det desuden forbydes at pløje og tilså de beskyttede naturområder. Forslaget er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, hvor det fremgår, at mulighederne for et forbud mod sprøjtning og gødskning af de beskyttede naturområder skal undersøges.

Lovforslaget førstebehandles i dag. Vedtages forslaget, vil det træde i kraft den 1. juli 2022. Dermed kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne.

FAKTA:

  • Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for naturområder som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.
  • I alt er der ca. 375.000 hektar beskyttede naturområder (eksklusiv søer).
  • Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 hektar ferske enge og strandenge, hvor der i dag sprøjtes, gødes, pløjes eller sås. Forbuddet vil også gælde arealer med økologisk drift.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet