Glædeligt at Wermelin freder truede arter, men…

Søren Wium-Andersen er biolog og tilknyttet netmediet Jordbrug.dk som fast kommentator og er med i redaktionen.

Vi har brug for et nyt rådgivende råd, der beskytter Danmarks biodiversitet og ikke jægernes interesse, skriver Søren Wium-Andersen.

K O M M E N T A R
Af Søren Wium-Andersen, biolog og fast kommentator på Jordbrug.dk

NATUR – Det er glædeligt, at regeringen endelig freder de tre globalt truede arter havlit, fløjlsand og taffeland og dermed omsider lever op til regeringens erklærede mål om at arbejde for FNs Verdensmål 15.5. Det sker efter at miljøministeriets departement igennem flere år har forsøgt at opretholde en hobby-jagt på disse arter med den begrundelse, at rødlister ikke har nogen juridisk gyldighed. Et synspunkt som Vildtforvaltningsrådet (VFR) villigt – men helt uforståeligt – ikke har taget afstand fra.

I indstillingen til ministeren slår VFR desværre fast, at der skal være en uændret jagttid på bjergand, der er rødlistet i vore nabolande. Det afslører, at VFR ikke ønsker at bakke op om jagtlovens § 3, stk. 2, nr. 1: »Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder«.

At VFR i deres indstilling til ministeren ikke ønsker at frede ederfuglen, er heller ikke nævnt i ministeriets pressemeddelelse. Dette på trods af at bestanden af ederfugl er i tilbagegang, og at det for flere af bestandene i Østersøen er konstateret, at der kun overlever ganske få procent af ællingerne. VFR burde have lænet sig op af forsigtighedsprincippet, når det diskuterer skydeemner for danske jægere.

Jagten i Danmark skal være bæredygtig

Således undlader VFR også i deres indstilling til ministeren at nævne, at der med en fredning af taffelanden vil opstå en forvekslingsproblematik med andre dykænder, hvorfor de alle burde fredes.

Endelig undlader VFR at foreslå en beskyttelse mod jagtlige forstyrrelser af de tre globalt truede arters overvintringsområder i de danske farvande. Det ville have gavnet bestandenes overlevelse.

På den baggrund finder jeg, at der er behov for et nyt rådgivende råd, der beskytter landets biodiversitet og ikke jægernes interesse for at opnå endnu flere skydeemner end på Malta. Et råd, der tager som udgangspunkt, at jagten i Danmark skal være bæredygtig.