Danske miljøministre har snydt verdenssamfundet

Havlitten er en af de tre arter den tidligere miljøminister ikke ville yde den fornødne beskyttelse. Foto: Wolfgang Wander/Wikimedia

Vores faste kommentator, biolog Søren Wium-Andersen har i en række artikler dokumenteret, hvordan danske ministre har undladt at leve op til FNs Verdensmål ved fortsat at tillade jagt på de tre globalt truede fuglearter havlit, fløjlsand og taffeland.

KOMMENTAR
Af Søren Wium-Andersen, biolog

NATUR – Gennem en række artikler og indlæg på her på Jordbrug.dk og tidligere på OrganicToday.dk har jeg gennem det sidste år beskrevet, hvorledes to miljøministre har undladt at leve op til FNs Verdenmål 15.5, og dermed har snydt verdenssamfundet.

I forbindelse med regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke har jeg derfor formuleret nedenstående forslag på baggrund af de tidligere indlæg. Forslaget kan nu læses på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Titel på forslag til natur- og biodiversitetspakken:
De globalt truede fuglearter havlit, fløjlsand og taffeland skal jagtfredes. De fuglebeskyttelsesområ­der samt de øvrige områder, som fuglene overvintrer i, skal friholdes for al jagt. (Indsendt af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød).

Beskrivelse
Den nye regering, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har fremlagt et forståelsespapir med tit­len: Retfærdig retning for Danmark. Heraf fremgår det bl.a: »Vi … arbejder (aktivt) for FN’s verdensmål…«

Fredningen af de tre arter er ikke blevet gennemført umiddelbart efter regeringens tiltrædelse på trods af den meget klare udmelding i Forståelsespapiret om, at regeringen vil arbejde for FNs Ver­densmål.

På den baggrund ser jeg gerne, at miljøministeren snarest lever op til FNs Verdensmål 15.5 og ind­fører et jagtforbud på de tre globalt truede arter af ænder, vi har her i landet, og indfører et stop for jagten i de marine fuglebeskyttelsesområder og i de øvrige havområder, hvor arterne forekommer.

Bilag til forslaget
De globalt truede fuglearter havlit, fløjlsand og taffeland skal jagtfredes. De fuglebeskyttelsesområ­der samt de øvrige områder, som fuglene overvintrer i, skal friholdes for al jagt.

Den tidligere regering forpligtede sig allerede i 2017 til at leve op til FNs Verdensmål. I følge FNs Verdensmål nummer15 skal vi:

»Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.«

Delmål 15.5 drejer sig om beskyttelse mod tab af biodiversitet og lyder:

»Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.«

Indikatoren for delmålet er IUCNs Rødliste-indeks.

IUCNs rødlisteindeks for globalt truede arter nævner tre arter af ænder, der forekommer i Danmark, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland. Der er jagt på de tre arter her i landet, mens de er alle fredede i vore nabolande.

På trods af Venstreregeringens tilslutning til FNs Verdensmål underskrev miljø- og fødevareministeren den 27.08.2018 en ny jagttidsbekendtgørelse, der tillader fortsat jagt på de tre globalt truede arter i Danmark. Hermed svigtede regeringen de løfter, man havde afgivet i 2017. Begrundelsen for ikke at leve op til FNs Verdensmål fremgår af et referat fra et møde i Vildtforvaltningsrådet, fra den 15.04.2019.

Ifølge referatet orienterede kontorchef Isabelle Navarro Vinten fra Miljø- og Fødevareministeriet rådet om, at

»Der foreligger endnu ikke en konkret model for vurdering af lovforslag med videre i forhold til verdensmålene, og det er Finansministeriet, der sidder for bordenden for den samlede indsats fra Danmark.«

Ved hjælp af denne juridiske finte lykkedes det for Miljøministeriet at undgå at tage ansvaret for forpligtelserne på natur og miljøområdet og ikke at leve op til FN’s verdensmål 15.5 og samtidigt påpege, at det er Finansministeriet, der er skurken i spillet.

Den nye regering, det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har fremlagt et forståelsespapir med titlen: Retfærdig retning for Danmark. Heraf fremgår det bl.a: »Vi skal løfte et ansvar for verden. Så Danmark er et land, ……Som står vagt om de internationale konventioner, aktivt arbejder for FN’s verdensmål og engageret indgår i forpligtende internationale fællesskaber…..«

På den baggrund skulle man forvente, at fredningen af arterne blev gennemført umiddelbart efter regeringens tiltrædelse. Men det er ikke sket, på trods af den meget klare udmelding i forståelsespapiret om aktivt at arbejde for FNs Verdensmål. Det har fået mig til at skrive direkte til miljøminister Lea Wermelin om sagen.

I mit seneste brev skrev jeg:

»…..Forleden fik jeg et svar, ikke fra dig, men fra dit departement. I svaret gentager en kontorchef fra Miljø og Klimatilpasning, at jagttiderne her i landet fastsættes således, at jagten vurderes at være bæredygtig. Det sker på baggrund af indstillinger fra Vildtforvaltningsrådet på basis af faglige vurderinger fra Århus Universitet.«

Og det er jo netop sagens kerne.

Nemlig, at Århus Universitet i deres faglige indstillinger til Vildtforvaltningsrådet overhovedet ikke har nævnt FNs Verdensmål.

Dette på trods af, at regeringen har lovet, at disse mål skal fremmes. Århus Universitets indstillinger om jagten sker på basis af nogle hjemmestrikkede bæredygtighedskriterier, der tilgodeser en hobbyjagt på tre globalt truede arter nemlig havlit, fløjlsand og taffeland, der alle bør beskyttes efter Verdensmålenes indikatorer.

Indikatorerne for arternes beskyttelse er meget klart defineret i FNs Verdensmål, nemlig den af IUCN udarbejdede internationale rødliste.

Det er beklageligt, at Århus Universitet ikke indrager FNs Verdensmål nummer 15.5, men det bør vel være et rimeligt krav til Miljøministeriets departement, at det har kendskab til og aktivt inddrager målene……

På den baggrund håber jeg, at du vil henstille til departementet, at det fremover vil rådgive dig på et retvisende grundlag, som det ellers er kutyme i den danske statsforvaltning og påser, at FNs Verdensmål 15.5 fremmes….

I svaret – ikke fra miljøminister Lea Wermelin – men igen fra departementets kontorchef Katrine Barnkop Lindgreen:

»……Departementet ønsker at fremme FNs Verdensmål indirekte ved at støtte EU’s Naturdirektiver gennem en aktiv forvaltning af Natura-2000 områderne«.

Men hvorledes departementet ønsker at beskytte de Natura2000 områder, hvor havlitten og fløjlsanden forekommer, det diskuterer departementet ikke. Har departementet ikke kendskab til, at havlit og fløjlsand kun forkommer til havs, og at det eneste reelle beskyttelsestiltag er en jagtfredning af de tre arter og et jagtforbud i alle de områder, som fuglene anvender i vinterperioden. For det kan vel ikke være rigtigt, at miljøministerens departement prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten og ikke respekterer Forståelsespapiret.

På den baggrund ser jeg gerne, at miljøministeren snarest lever op til FNs Verdensmål 15.5 og indfører et jagtforbud på de tre arter af ænder og et jagtstop i de marine fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne forekommer.

Relaterede indlæg:

Ovennævnte tre papir kan findes på nettet via det indsatte link.

  • Vil de også svigte verdensmål? Frederiksborg Amts Avis 12.11.2019. Se vedhæftede bilag.
  • Handling påkrævet, Politiken 23.07.2019. Se vedhæftede bilag.
  • Stop jagt i fuglebeskyttelsesområderne, Frederiksborg Amts Avis 9.02.2019
  • Beskyt havlitten, fløjlsanden og taffelanden, Politiken 30.01.2019. Se vedhæftede bilag.

Økonomien i forslaget: Økonomien i forslaget er lig nul, da det ikke belaster statskassen at udstede et jagtforbud mod hobbyjagt.

Rettelse: I mit indsendte forslag til Biodiversitetspakken har jeg anført: »mens de er alle fredede i vore nabolande«. Det er desværre en fejl. Jeg har siden erfaret, at den globalt truede havlit har jagttid i Sverige(!)