Grøftekanten er blevet mere artsfattig

Varieret flora på vejskråning på Hundstrup-kanten i Svendborg Kommune: Gult af Prikbladet perikon og violet af Alm. knopurt. Foto: Ian Heilmann

Hverdagsnaturen i rabatter, grøfter og på skråninger langs vejene er under pres

NATURKLUMMEN
Af Ian Heilmann, lic. scient. og naturskribent

Rabatter, grøfter og skråninger langs vejene hører til den mere ydmyge hverdagsnatur og er samtidig ganske iøjnefaldende.

Både bløde og hårde trafikanter kan nå at få botaniske indtryk i forbifarten, og holder man rast, kan man rigtigt nyde floraen og eventuelt plukke en buket. Altså hvis man da lige er heldig at standse et af de stadigt færre steder, hvor der er andet end brændenælder, tidsler og højt græs.

Den forgangne sommer har ellers været usædvanlig blomsterrig som følge af forrige sommers ekstreme varme og tørke, hvor især mange af de høje og dominerende græsarter visnede væk.

Det har i år givet et løft til en række arter, som normalt er trængt tilbage. Men det rykker ikke ved det generelle billede af vejsiderne: lange stræk af ensformig og kedelig vegetation, begunstiget af rigeligheden af næringsstoffer.

Kun hist og pist overlever rester af en mere artsrig flora med nøjsomme arter, som for hundrede år siden var vidt udbredt i det åbne land, men nu er i store problemer. Når vejsiderne så ovenikøbet bliver slået op til fem gange årligt, kalder det på handling.

Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg har i sommerens løb haft et par bestyrelsesmedlemmer udsendt langs kommunens veje for at registrere og kortlægge steder med mere varieret flora.

Som indikatorarter har vi søgt efter følgende arter: stor knopurt, alm. knopurt, blåhat, liden klokke, agermåne, perikon, kællingetand og merian. Indtil nu har vi registreret sytten sådanne steder – men der er givetvis flere.

Det vil være til stor nytte, om borgere, der har kendskab til forekomster langs vejene af de omtalte plantearter, og gerne flere til, ville indberette fund til DN-Svendborg. Mange af arterne blomstrer stadig her i september.

I den forbindelse har de udsåede og brogede blomsterstriber i markkanter visse steder ingen interesse. Det er den vilde og autentiske flora, og den dertil knyttede fauna, som trænger til opmærksomhed.

Som nævnt er vejsidernes flora, og dermed også fauna, under pres fra forskellig side: den lider under næringsstofbelastning, grøftekanterne har en tendens til at blive stadigt smallere, og de fleste steder er slåningen alt for hårdhændet og for hyppig.

Det er DN-Svendborgs ønske at komme i dialog med de kommunale myndigheder, som langt de fleste steder er ansvarlig for driften af vejsiderne.

Med en kortlægning af de værdifulde strækninger kan vi med større vægt stille forslag til en bedre, mere naturvenlig og mere differentieret vedligeholdelse af vejsiderne. Til gavn for floraen, insekterne, småfuglene og til fryd og oplevelse for mennesker.